شنبه, 02 سنبله 1392

کمیته امور فرهنگی و جوانان حزب وحدت از حسین صادقی قهرمان جهان رشته ووشو تقدیرکرد

کمیته امور فرهنگی و جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان از حسین صادقی قهرمان جهان رشته ووشو تقدیرکرد.

درمراسم که به همین مناسبت برگزار شده رییس دفتر معاون دوم رییس جمهور، شماری از اعضای شورای ملی، مسوولان و اعضای کمیته امور فرهنگی و جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان و شماری زیادی از ورزش کاران حضورداشتند.

سخنرانان این مراسم ضمن ستایش ازافتخارآفرینی آقای صادقی، موفقیت او را حاصل تلاش های دانست که بیست سال پیش توسط کمیته ورزش حزب وحدت اسلامی افغانستان آغاز شده بود.

کمیته امورفرهنگی وجوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان روزشنبه ازحسین صادقی قهرمان جهان دررشته ووشو تقدیربه عمل آورد.

درمراسم که به همین مناسبت برگزار شده رییس دفتر معاون دوم رییس جمهور، شماری از اعضای شورای ملی، مسوولان و اعضای کمیته امور فرهنگی و جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان و شماری زیادی از ورزش کاران حضورداشتند.

عباس بصیررییس دفترمعاون رییس جمهور، حسین صادقی را متعلق به تمام مردم کشور دانسته ، گفت که تقدیرازورزشکاران وقهرمانان باعث تشویق جوانان شده وگرامی داشت ازورزشکاران وجوانان باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

شماری دیگرازسخنرانان نیزضمن ستایش ازافتخارآفرینی حسین صادقی ، موفقیت اورا حاصل تلاش ها وزحماتی دانست که بییست سال پیش توسط کمیته ورزش حزب وحدت اسلامی افغانستان آغازشده بود.

درعین حال حسین صادقی قهرمان جهان نیز دست آوردهایش را مدیون تشویق شهروندان کشوردانست.

اوافزود که برای تامین امنیت سراسری درکشوربا شعارصلح به وطن برگشته است.

حسین صادقی قهرمان رشته ووشوچندی پیش به کشوربرگشته و تاکنون درمحافل ازاو به عنوان قهرمان جهان وبازیگرسینما، تقدیر شده است. 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته