شنبه, 23 سنبله 1392

رئیس جمهور کرزی از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور تقدیر کرد

در مراسمی که بعد از ظهرروزشنبه در ارگ برگزار شد آقای کرزی، مربی و اعضای تیم ملی فوتبال کشوررا با تفویض مدال غازی میر مسجدی خان، توزیع آپارتمان ها و کمک های نقدی مورد تقدیر قرار داد.

آقای کرزی ضمن تبریکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال، از آنان خواست تا به کوشش های شان ادامه دهند و دولت و تجار کشوربا تمام امکانات از آن ها حمایت خواهند کرد.

رییس جمهور دراین مراسم گفت که با سرعت که تیم ملی به پیش میرود، پیروزی این تیم دربازی های آسیایی کاملاً متصور است.

در ادامه این مراسم رئیس جمهورکرزی به هریک از بازیکنان تیم ملی مدال غازی میرمسجدی خان را تفویض کرده و طی فرمانی برای هریک از این بازیکنان یک باب اپارتمان در پروژه وزارت شهر سازی در منطقه خواجه رواش کابل، و کمک های نقدی دیکراهدا کرد.

رییس جمهورهمچنان به منصور فقیریار گول کیپر تیم ملی فوتبال کشورعلاوه برمدال غازی میرمسجدی و یک باب آپارتمان درپروژه خواجه رواش، یک میلیون و یکصد هزار افغانی، نیز اهدا کرد.

یوسف کارگر سر مربی تیم ملی فوتبال کشوربه نماینده گی از اعضای تیم ملی از تقدیر رئیس جمهور از ورزشکاران ابراز قدردانی کرد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb