یکشنبه, 26 حمل 1397

نگرانی مشرانوجرگه از عدم تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولایات مختلف

مشرانو جرگه از حکومت میخواهد که برای تامین امنیت مرکزهای ثبت نام رایدهندگان تدابیر جدی امنیتی را روی دست بگیرد.

اعضای مشرانو جرگه می گویند در بعضی از ولایت ها، اکثر مرکزهای ثبت نام در ساحات ناامن و تحت کنترل مخالفان مسلح است و مردم نمیتوانند به این مرکزها جهت ثبت نام بروند.

از سویی هم رییس مشرانو جرگه می گوید که برنامه آگاهی دهی در مورد پروسه ثبت نام ضعیف میباشد و مردم از چگونگی این روند آگاهی کمتری دارند.

مشرانو جرگه از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان برای اشتراک در انتخابات های پیشرو استقبال می کند.

اعضای مشرانو جرگه آغاز این روند را یک گام دیگر برای برگزاری انتخابت در کشور میدانند.

سناتواران، اما در کنار استقبال از این روند، نگرانی هایی نیز در مورد تامین امنیت مرکزهای ثبت نام رای دهندگان دارند.

اکثریت سناتوران در نشست امروز این مجلس، گفتند که بیشتر مرکزهای رای دهی در مناطق آنان در ساحات نا امن و تحت حاکمیت مخالفان مسلح واقع شده است.

سناتوران از حکومت و نهادهای امنیتی خواستند تا برای تامین امنیت مرکزهای رای دهی و ثبت نام تدابیر ویژه امنیتی را روی دست گیرد.

رییس مشرانو جرگه ضمن استقبال از آغاز این روند، میگوید که برنامه های آگاهی دهی در مورد چگونگی روند ثبت نام ضعیف است.

مشرانو جرگه همچنان از وخیم شدن وضعیت امنیتی در ولایت غزنی هشدار داده و از نهادهای امنیتی خواست که برای مهار ناامنی ها در این ولایت بطور جدی اقدام کنند.   

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb