یکشنبه, 20 هوت 1396

رییس جمهورغنی: موسسات غیر دولتی اگر مطابق قانون کار عمل نکنند، منحل خواهند شد

رییس جمهور غنی هشدار میدهد که انجوها یا موسسات غیر دولتی که مطابق قانون کار عمل نمی کنند، منحل خواهند شد.  

محمد اشرف غنی امروز در نشست ملی موسسات غیر دولتی گفت که برنامه های بیشتر انجوها برای مردم افغانستان موثر نبوده و نتوانسته است در زندگی مردم افغانستان تغییرات مثبت ایجاد کند.  

او از موسسات غیر دولتی خواست که در برنامه هایشان اولویت های مردم افغانستان را در نظر گرفته و فعالیت هایشان را از شهرها به ولایت های دور دست متمرکز کنند.

نشست موسسات غیر دولتی یا انجوها و نقش آنان در انکشاف متوازن و کاهش فقر روزیکشنبه با حضور شماری از مقام های دولتی و نماینده های انجوها در ارگ برگزار شد.

بر بنیاد آمار اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد، در سال 1395، 300 انجو داخلی و یازده انجو گزارش های کاری شان را به این وزارت ارایه کرده اند.

بر بنیاد این آمار، این موسسات در سال گذشته 851 میلیون دالر را در بیش از پنج هزار پروژه به مصرف رسانیده اند. وزارت اقتصاد، اما از چگونگی مصارف این پول ها ابراز نارضایتی کرده می گوید که پروژه های موسسات غیر دولتی نامتوازن بوده و نتوانسته است در کاهش فقر در کشور کمک کند.

رییس جمهورغنی نیز از برنامه های انجوها انتقاد کرده از آنان خواست که کارهایشان را از شکل پروژه به برنامه های بنیادی مبدل سازند که بتواند در زندگی مردم تغیرات مثبت بوجود آورد.

به گفته رییس جمهور غنی انجوها در سال های گذشته نتوانسته اند، برنامه های موثر انکشافی را در کشور پیاده کنند.

محمد اشرف غنی همچنان به موسسات غیر دولتی هشدار داد که آنعده از انجوها که کارشان را درست انجام ندهند، منحل خواهند شد.

او گفت نهادهای که مطابق قوانین افغانستان کار نکنند، جایشان در افغانستان نیست.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb