یکشنبه, 19 جدی 1395

قرارداد ساخت سرک دره صوف- یکاولنگ با یک شرکت چینایی امضا شد

قرار دادساختسرک دره صوف- یکاولنگ به ارزش بیش از دوصدو چهار میلیون دالر امضاء شد.

وزیر فواید عامه می گوید که سرک دره صوف- یکاولنگ به طول یکصدو هفتادو هشت کیلومتر به مدت سه و نیم سال ازسوی یک شرکت چینایی ساخته می شود.

درهمین حال رییس بانک انکشاف آسیایی می گوید که با ساخت این سرک، بخش زیادی از مشکلات مردم حل خواهد شد.

قرارداد ساخت سرک دره صوف- یکاولنگ میان وزارت فواید عامه و یک شرکت چینایی با حضور رییس جمهورغنی و شماری از مقام های دولتی در ارگ ریاست جمهوری امضاء شد.

این سرک، با 187 کیلومترطول و ۷متر عرض، به تعداد ۸ پایه پل بزرگ و ۱۹۴پلچک در مدت سه و نیم سال ساخته می شود.

محمود بلیغ وزیر فواید عامه می گوید که این سرک، به هزینه 204 اعشاریه نه میلیون دالر امریکایی ساخته می شود.

وزیر فواید عامه می گوید که سرک دره صوف- یکاولنگ بخشی از دهلیز شمال به جنوب کشور می باشد که فاز اول آن به طول نودوهفت کیلومتر قبلاً ساخته شده است و فاز دوم آن از دره صوف الی یکاولنگ امروز قرارداد شد و فاز سوم آن زیر پروسه تدارکات قرار دارد.

به گفته وزارت فواید عامه، طول بخش سوم این سرک ۵۵۰ کیلومتر می باشد که از یکاولنگ آغاز و با عبور از ولایت های دایکندی و ارزگان به ولایت قندهار وصل می گردد.

درهمین حال رییس بانک انکشاف آسیایی می گوید که با ساخت سرک شاهراه شمال به جنوب، بخش زیادی از مشکلات باشندگان مناطق مرکزی حل خواهد شد.

ازسویی هم شرکت چینایی از ساخت و ساز این سرک با درنظر داشت استندردهای بین المللی به مقامات دولت اطمینان داد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb