یکشنبه, 23 ثور 1397

کمیسیون انتخابات: بیش از یک میلیون و هفتصد هزار تن خود را ثبت نام کرده اند

آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان، تاکنون بیش از یک میلیونوهفتصد هزار تن در سراسر کشور برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده اند.

آمار کمیسیون مستقل انتخابات نشان میدهد که بیشترین افراد در ولایت کابل و کمترین افراد در ولایت نورستان خودشان را ثبت نام کرده اند.

برخی از باشندگان کابل از روش جدید نصب استیکر در کاپی تذکره ابراز خوشبینی می کنند و می گویند که حالا بدون کدام هراسی میتواند برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کنند.

آمارهای کمیسیون انتخابات نشان میدهد که تا ختم روز شنبه یعنی 22 ثور بیش از یک میلیون هفتصد هزار تن در سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

بر بنیاد آمار رسمی صفحه فسبوک کمیسیون انتخابات یک میلیون و دو صدهزار تن مرد و بیش از 4 صد و 77 هزار تن زن خودشان را ثبت نام کرده اند.

39 هزار و 600 کوچی و 263 تن سک نیز در بین ثبت نام شدگان دیده میشود.

بیشترین افراد در ولایت کابل و کمترین در ولایت نورستان ثبت نام کرده اند.

619107 در ولایت کابل و 2392 در ولایت نورستان خودشان را ثبت نام کرده اند.

پس از کابل بیشترین افراد در ولایت های قندهار و هرات ثبت نام کرده اند.

این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات دو روز قبل اعلام کرد که پس استیکر در تذکره های اصلی نه، بلکه در کاپی تذکره ها نصب خواهد شد. این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات پس از آن اعلام شد که نصب استیکر در تذکره ها، نگرانی های امنیتی را برای باشندگان کشور به بار آورده بود و افراد کمتری برای ثبت نام به این مرکزهای مراجعه میکردند.

برخی از باشندگان ولایت کابل که در مرکزهای ثبت نام حضور یافته و برای اشتراک در انتخابات پیشرو ثبت نام کرده اند، از تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات استقبال می کنند.

این باشندگان کابل می گویند که آنان حال بدون ترس و هراسی خودشان را ثبت نام کرده و در انتخابات پیشرو شرکت می کنند.

استفاده از تذکره هویت برای رای دادن در انتخابات های پیشرو روش جدیدی است که کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته است. در گذشته انتخابات با استفاده از کارتهای رای دهی برگزار میشد؛ روشیکه گفته میشود در جلوگیری از تقلب در انتخابات چندان کارساز نبوده است.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که استفاده از تذکره های هویت برای رای دادن از تقلب در انتخابت جلو گیری می کند و افراد نمیتوانند بیشتر از یک رای بدهند.

کمیسیون مستقل انتخابات همچنان به روز پنجشنبه مدت ثبت نام کننده گان در مرکزهای ولایت ها را برای یک ماه دیگر تمدید کرد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb