سه شنبه, 21 حمل 1397

نگرانی دهقانان و مسوولان از پیامدهای خشکسالی در سال روان در کشور

کاهش ریزش برف و باران نگرانی ها در مورد خشکسالی ها و پیامدهای آن را در میان مالداران و دهقانان افزایش داده است.

شماری از دهقانان می گویند که میزان ریزش برف در زمستان گذشته و باران در آغاز سال جاری نسبت به سال های گذشته کم شده است و شاید نتوانند مانند سال های گذشته از زمین های شان حاصل بگیرند.   

کاهش بارندگی سبب خشک شدن علف چرها در بیشتر ولایت ها نیز شده است و نگرانی ها در مورد تلف شدن میلیون ها راس مواشی را افزایش داده است.

عصمت الله که کسب و کارش زراعت است، از کاهش ریزش برف و باران در کشور ابراز نگرانی می کند.

او، امسال نگران است که شاید نتواند مانند سال های گذشته از زمین های اش حاصل بگیرد. نگرانی او از کاهش بی سابقه ریزش برف و باران است. اکنون که فصل ریزش باران است از بارندگی های سالهای گذشته خبری نیست و زمستان گذشته نیز برف کمی باریده است.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز کاهش بارندگی در سال روان را نگران کننده میداند.

نیک محمد، رییس محیط زیستی اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که کاهش میزان بارندگی در کشور به خاطر تغییرات جهانی اقلیم می باشد و افغانستان که یک کشور محاط به خشکه است از این ناحیه بیشتر متاثر شده است.

اوهمچنان می گوید که کاهش میزان بارندگی و گرم شدن هوا سبب آب شدن یخچال های طبیعیشده است؛ یخچال هایکه منابع آب دریاهای کشور میباشد.

کاهش میزان بارندگی سبب خشک شدن علف چرها در شماری از ولایت ها شده است و نگرانی ها در مورد تلف شدن میلیون ها راس مواشی را افزایش داده است.

وزارت زراعت و مالداری، اما می گوید که این وزارت دو هزار متریک تن علوفه را خریداری کرده است و در حال انتقال آن به ولایت های آسیب پذیر است.

سخنگوی وزارت زراعت می گوید که تدابیری را روی دست دارند تا کاهش آب، کشت و زراعت آبی را کمتر متاثر سازد.

او همچنان می گوید که در ذخایر استراتیژیک و سیلوهای این وزارت گندم به اندازه کافی وجود دارد و در صورت ضرورت به مستحقین توزیع خواهد شد.   

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb