دوشنبه, 21 هوت 1396

سه صد معتاد از زیر پل سوخته کابل بخاطر تداوی به شفاخانه ها انتقال داده شدند

سه صد معتاد مواد مخدر از ساحه پل سوخته شهر کابل جمع آوری و برای تداوی به شفاخانه ها منتقل شدند.

مسوولان می گویند که این معتادان پس از تداوی به مرکز آموزش های فنی حرفوی وزارت کار بخاطر فراگیری حرفه معرفی می شوند.

درهمین حال شماری از معتادان می گویند که چندین بار برای تداوی به شفاخانه ها رفتند، اما فقر و بیکاری باعث شده است که آنان دوباره به مصرف مواد مخدر رو بیاورند.

وزارت های مبارزه با مواد مخدر، امور داخله و صحت عامه روزدوشنبه کمپاین جمع آوری معتادین را در کابل راه اندازی کردند.

در این کمپاین سه صد معتاد مواد مخدر از زیر پل سوخته کابل جمع آوری و به شفاخانه هزار بستر وزارت صحت منتقل شدند.

به گفته مسوولان، این معتادان پس از پشت سرگذاشتن مرحله تداوی، به مدت شش ماه بخاطر فراگیری حرفه، به مرکز آموزش های فنی حرفه وی معرفی می شوند.

بنابر گزارش ها، هفتاد و پنج درصد از معتادان پس از تدوای، دوباره به مصرف مواد مخدر رو می آورند.

شماری از معتادان نیز می گویند که فقر و بیکاری سبب شده تا آنان پس از ختم دوره تداوی و صحت یاب شدن، دوباره به مصرف مواد رو آورند.

باوجودیگه وزارت های مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه و امورداخله هر چند مدت بعد کمپاین جمع آوری معتادان را راه اندازی می کنند، اما جمع آوری این معتادان به کاهش معتادان در کشور کمکی نکرده است. آگاهان امور و معتادان بهبودیافته می گویند که روش تداوی که حکومت در پیش گرفته است موثر نیست.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb