سه شنبه, 19 جدی 1396

تجلیل از هفته تصویب قانونی اساسی طی مراسمی با حضور مقام های دولتی

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور می گوید که برگزاری لوی جرگه عنعنوی و یا تشکیل حکومت موقت برای تعدیل قانون اساسی، کودتای نرم در برابر قانون اساسی کشور است.

معاون دوم رییس جمهور در نشست تجلیل از چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی گفت که روش های تعدیل قانون اساسی در خود این قانون پیش بینی شده است.

اما شمار دیگری از سخنران این نشست می گویند که نقض قانون از سوی نهادهای دولتی موجب سردرگمی مردم شده است.

چهارده سال پیش از امروز قانون اساسی کشور در 12 فصل و 162 ماده از سوی لوی جرگه تصویب شد.

در سال های گذشته بارها جریان ها و شخصیت های سیاسی خواهان تعدیل برخی از مواد قانون اساسی شده و روش های تعدیل آنرا نیز پیشنهاد کرده اند.

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور اما در نشست تجلیل از سالروز تصویب قانون اساسی تمامی روش های خارج از چوکات قانون اساسی برای تعدیل این قانون را کودتای خزنده و نرم در برابر این قانون دانست.

معاون دوم رییس جمهور، تطبیق نشدن قانون اساسی را در بسیاری موارد ناشی از ناتوانی، ناگزیری و محدودیت ‌های موجود سد راه حکومت، می ‌داند.

در حالیکه برخی از حقوق دانان دوام کار حکومت وحدت ملی را بعد از دو سال غیرقانونی میدانند، اما معاون دوم رییس جمهور می گوید که موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی نباید موجب نادیده گرفتن قانون اساسی در کشور شود.

درهمین حال برخی از سخنرانان دیگر این نشست می گویند که نقض قانون و عدم تطبیق آن از سوی نهادهای دولتی موجب سر درگمی مردم شده است، تا جاییکه مردم در بعضی موارد برای حل مسایل حقوقی شان به مخالفان مسلح مراجعه می کنند.

این در حالیست که لوی سارنوال کشور بر تطبیق قانون اساسی بطور یکسان بالای همه اتباع افغانستان تاکید می کند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این نشست گفت که عدم آگاهی مردم از حقوق شان در قانون اساسی باعث شده است که این قانون در بسا موردها تطبیق نشود.

با آنکه قانون اساسی کشور یکی از بهترین قانون های اساسی در منطقه گفته میشود، اما به گفته برخی جریان ها و نهاد ها این قانون بارها ازسوی مقام های بلند پایه بشمول رییس جمهور نقض شده است.

تاخیر در معرفی وزرا، عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و بی اعتنایی به مصوبات شورای ملی از درشت ترین موارد نایده گرفتن قانون اساسی از سوی حکومت گفته شده است.

 

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb