یکشنبه, 12 جدی 1395

سیستم بیومتریک برای پرداخت حقوق معلولین و خانواده های شهدا ازسوی وزارت کار افتتاح شد

سیستم بایومتریک جهت ارایه خدمات به شهدا ومعلولین ازسوی وزارت کار و امور اجتماعی افتتاح شد.

مقام های این وزارت می گویند که با افتتاح این سیستم جلو فساد اداری درپرداخت معاشات شهدا و معلولین گرفته خواهد شد.

برنامه شناسایی و پرداخت حقوق معلولین و خانواده شهدا از طریق سیستم بیومتریک ازسوی کار و اموراجتماعی طی محفلی در کابل افتتاح شد.

مقام های وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین می‌ گویند از هر معلول و خانواده شهدا جنگ‌ها، نشان انگشت و عکس چشم گرفته می ‌شود و این سبب خواهد شد که یک نفر نتواند چند کارت داشته و از چند ولایت و یا بانک معاش دریافت کند.

معین این وزارت گفت که در این سیستم، معلوماتی در مورد درجه معلولیت، داشتن کار، سرپناه و نیازمندی ‌های فرد معلول و همچنین سن فرزندان ورثه کشته شدگان ثبت می ‌شود که برای برنامه ‌ریزی‌های آینده این وزارت نیز لازم می‌ باشد.

درهمین حال نسرین اوریا خیل وزیر کار، اموراجتماعی و شهدا معلولین می گوید که با راه اندازی  این سیستم جلو فساد اداری دراداره های مربوط به این وزارت  گرفته خواهد شد.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb