سه شنبه, 21 هوت 1397

اعطای پنجاه سیت بورسیه از سوی دانشگاه آسیای مرکزی برای زنان افغان

دانشگاه آسیای مرکزی در سال جاری پنجاه سیت بورسیه را برای زنان افغان اختصاص داده است.

رییس دانشگاه آسیای مرکزی می گوید که این دانشگاه برای فراهم آوری فرصت های تحصیلی به زنان متعهد است.

در همین حال وزیر مالیه کشور ظرفیت سازی زنان افغان را یک نیاز جدی برای آینده بهتر در کشور خوانده می گوید که فرصت کنونی تحصیلی برای زنانی اختصاص داده شده است که از تحصیل باز مانده اند.

رییس دانشگاه آسیای مرکزی می گوید که این دانشگاه برای ظرفیت سازی زنان و حمایت از این قشر متعهد است.

او افزود که دانشگاه آسیای مرکزی زمنیه های بیشتر را برای زنان افغان که از تحصیلات باز مانده اند، فراهم می سازد.

ترجمه: ما برای همکاری های بیشتر به منظور فراهم آوری زمینه های تحصیلات عالی به زنان متعهد هستیم و میدانیم که بدون حضور زنان در جامعه، پیشرفت و ترقی کشور ناممکن است. ما تلاش میکنیم که زمنیه های بیشتر را برای زنان افغان که از تحصیلات باز مانده اند، فراهم سازیم.

در همین حال وزیر مالیه کشور ضمن استقبال از همکاری دانشگاه آسیای مرکزی برای زنان می گوید که این فرصت تحصیلی به زنانی که از تحصیل باز مانده اند، اختصاص داده شده است.

وی ظرفیت سازی زنان را برای بهبود حکومت داری و همچنان آینده بهتر مهم و ارزنده می خواند.

از سوی هم معین امور علمی وزارت تحصیلات عالی می گوید که دانشگاه آسیای مرکزی فرصت های تحصیلی را در بخش های اقتصاد، محیط زیست، سیاست فلسفه، حقوق و علوم سیاسی به زنان فراهم خواهد کرد.

دانشگاه آسیای مرکزی برای خانم ها یکی از دانشگاه های معتبر در آسیای مرکزی است که در سال 2009 برای ظرفیت سازی و تحصیلات عالی زنان فعالیت می نماید.

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb

پربیننده ترین اخبارهفت روزگذشته