وزارت امورداخله می گوید تا کنون ده ها کمپنی امنیتی خصوصی را لغو کرده است. معین محافظت عامه وزارت امور داخله بابیان این مطلب می گوید درحال حاضر تنها بیست وچهارکمپنی امنیتی که تامین امنیت مراکز دیپلوماتیک را به عهده دارند درکشور فعالیت دارد. درهمین حال این مقام وزارت امور…
مجلس نمایندگان بار دیگر بخاطر دیدگاه های متضاد موفق به تصویب ماده های اختلافی قانون تحصیلات عالی نشد. شماری ازاعضای مجلس نمایندگان خواهان ذکرکلمه دانشگاه در کنار کلمه پوهنتون می باشند، اما شماری دیگر آن را نمی پذیرند. بالاخره مجلس نمایندگان به یک کمیسیون وظیفه سپرد، تا مطابق نظرکمیسیون نظارت…
وزارت امور داخله می گوید شمار پولیس آموزش دیده در کشور بسنده نیست . فرمانده عمومی تعلیم تربیه وزارت امور داخله می گوید، نیروهای امنیتی کشور بسوی خودکفایی در حرکت هستند اما برای مقابله با چالش های موجود روند آموزش آنان ادامه باید ادامه یابد. همچنان نماینده سفارت امریکا می…
تاجران امریکایی پس از سال دو هزارو چهارده  نیز در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد. رییس اتاق تجارت امریکا با بیان این مطلب می گوید که دولت افغانستان باید پس از خروج نیروهای بین المللی متوجه خروج سرمایه ازکشورباشند وزمینه سرمایه گذاری را پس از سال دو هزارو چهارده درافغانستان…
براساس تازه ترین آمارکه ازسوی اداره مهاجرت بین المللی منتشرشده از هر چهار متقاضی پناهندگی یکتن از آنها افغان هست. کشورهای سومالیا، و عراق پس از افغانستان در رده دوم و سوم قراردارند. درهمین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهجویان می گوید، شمار پناهجویان درجهان طی سال گذشته…
کمیسیون مستقل انتخابات از حضورکمرنگ شهروندان به ویژه زنان درانتخابات ریاست جمهوری آینده به دلیل چالش های امنیتی وسنت های ناپسند جامعه نگران است. مسوولان دراین کمیسیون همچنان میزان اشتراک زنان برای دریافت کارت های رای دهی را کمرنگ می خواند. ازسوی هم کمیسیون انتخابات ازارگانهای امنیتی کشور می خواهد…
آتش سوزی درجنگل های اندونزیا و دود ناشی ازآن مردم سنگاپور و بخش هایی ازمالزیا را با مشکل روبرو کرده است. براساس گزارش آتش سوزی درجنگل های اندنزیا ودود ناشی ازآن باعث شد ؛ که اختلاف های جدی میان اندونزیا وسنگاپوررا درپی داشت. مقام های سنگاپوری گفته اند که دود…
وزارت تحصیلات عالی می گوید اعتراضات برخی از استادان و محصلان فضای اکادمیک آموزشی در پوهنتون کابل را آسیب رسانده است. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات که در نشست عمومی مجلس سنا فراخوانده شده بود گفت که، دشمنان کشور در صدد برهم زدن فضای اکادمیک پوهنتون های کشور هستند. آقای عبید…
وزارت امور زنان می گوید زنان ومادران درکشورهنوز قربانی سنت های ناپسند وخشونت هستند. وزیرامور زنان که درمراسم تجلیل از روزجهانی مادر سخن می گفت افزود که برای ایجاد مصونیت اجتماعی وکاهش خشونت ها علیه زنان ومادران باید مراکز دینی، مساجد وعلمای دین بطور همه جانبه همکاری کنند. وزیر امور…
اتاق های تجارت وصنایع می گوید هنوزهم سرمایه گذاران درکشور با چالش های جدی مواجه است. رییس اتاق های تجارت وصنایع می گوید با وجود اینکه میلیون ها دالردربخش های مختلف سرمایه گذاری شده،اما هنوزهم سرمایه گذاران وسکتور خصوصی با مشکلات اساسی دست وپنجه نرم می کنند. عدم دسترسی سکتور…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb