رییس جمهور کرزی از همه ای شهروندان کشور خواسته است کارت رای دهی بگیرند و در انتخابات سال آینده شرکت کنند. آقای کرزی دریک بیانیه ای رادیویی خود می گوید، پروسه ای انتخابات در صورتی کامیاب می شود که همه ای افغانهای واجد شرایط در آن شرکت کنند. رییس  جمهوکرزی…
رییس جمهورکرزی درمورد سفرهفته آینده اش به پاکستان با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد. اما جزئیات این گفتگو منتشرنشده است.  بااینحال آگاهان می گویند، آقای کرزی دراین گفتگو ازملک عبدالله، افزایش فشار براسلام آباد برای ایجات ثبات درکشوررا مطالبه کرده است. به گفته آنان روابط نزدیک سنتی…
وزارت تجارت وصنایع می گوید که مهترین چالش سیاسی و نگرانی مردم در مورد آینده شان، برگزاری انتخابات پیشرو وبصورت جدی غیرشفاف بودن آن است. انورالحق احدی که در جمع از جوانان حضور یافته بود، تاکید کرد که نباید احزاب سیاسی و مردم اجازه بدهد تا عدم شفافیت انتخابات، سرنوشت…
استاد محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور می گوید هند ازبرگزاری یک انتخابات آزاد وعادلانه درافغانستان حمایت می کند وحکومت نیز درتلاش است چنین انتخاباتی را برگزار کند. استاد خلیلی صلح را آرزوی همه مردم افغانستان می خواند ومی گوید که هند ازتلاش تمامی کشورها برای ایجاد ثبات درافغانستان حمایت…
اتاق تجارت وصنایع می گوید، شرکت غضنفر گروپ مواد نفتی تصفیه ناشده وغیر استندرد را از حیرتان تورید وآن را به قیمت نازل به بازار عرضه میدارد. مسئولان اتاق تجارت وصنایع می گویند، بالای تورید مواد نفتی از سوی این شرکت نظارت وجوده نداشته و فروش ارزان آن به بازار…
مقام های محلی ولایت بامیان، احداث پارک صلح را درجذب توریست وصنعت گردشگری این ولایت مؤثر می خواند. به گفته مقام های محلی این پارک تفریحی مدرن با هزینه حدود دو صد و هفتاد هزار دالرامریکایی ازکمک های کشور جاپان درشهر جدید این ولایت ساخته شده است. ازسوی هم یک…
کشوراسپانیا یک مکتب دخترانه را در پروژه جدید شهرک امید سبز افتتاح وبه بهره برداری سپرد . این مکتب درساحه چهارهزارمترمربع، و باهزینه یک صدوپنجاه هزاردالرامریکایی ساخته شده است که دریک تایم درسی، کنجایش بیش یک صد وپنجاه دانش آموز را دارد. مقام های سفارت اسپانیا درکابل می گوید که…
بااینحال شماری ازکارشناسان سفراستاد خلیلی به هند را بسیار مهم می خواند ومی گویند که کمک های این کشور برای ایجاد یک آینده با ثبات و روشن درافغانستان اهمیت حیاتی دارد. به گفته این کارشناسان هند با انجام سرمایه گذاری درافغانستان، پس ازسال دوهزاروچهارده می تواند نقش مهم دررشد اقتصادی…
رهبران ارشد سیاسی و تجاری هند دردیدار بااستاد محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهوردردهلی نو  تعهد کردند که بعد از سال دوهزاروچهارده به همکاری های خود با افغانستان ادامه میدهند. داکترعباس بصیر رییس دفتر استاد محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور که وی را دراین سفرهمرایی می کند می گوید…
شماری ازاعضای مجلس نمایندگان وآگاهان می گویند که باید زمینه اشتراک مهاجرین افغان درخارج ازکشور، درانتخابات آینده ریاست جمهوری مساعد شود. آنان، اشتراک مهاجرین افغان در انتخابات آینده را برای همه شمول بودن، این انتخابات حیاتی می خوانند. به گفته آنان مهاجرین افغان در تعیین سرونوشت آینده کشورشان حق مسلم…

اشتراک گذاری

Powered by CoalaWeb